Přednosta/ka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

přednosta/ka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN,
současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na rehabilitační lékařství.

Předpokládané jmenování do funkce k 1. 1. 2023.

Kvalifikační požadavky:

vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, praxe ve vedoucí funkci, odborná praxe min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, manažerské a komunikační dovednosti, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, znalost ekonomiky zdravotnictví, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, přehledem vědecké činnosti a seznamem publikací, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, koncepcí pracoviště a příp. souhlasem se zveřejněním osobních údajů, přijímá do  14. 10. 2022; 12 hod. přes podatelnu 1. LF UK Personální oddělení, Kateřinská 32,  PSČ 121 08 , Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a www.lf1.cuni.cz (úřední deska).

Uchazeč může být vyzván k uskutečnění veřejné přednášky.

Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Důvodnost žádosti uchazeče posuzuje a rozhoduje o ní předseda komise.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že  byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.