3měsíční mobilita – příjezd pracovníka post-doc ze zahraničí (libovolná oblast práva)

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje
výběrové řízení
na 3měsíční mobilitu – příjezd pracovníka post-doc ze zahraničí

Bližší specifikace:

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Název projektu: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

Přijímající pracoviště: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, Praha 1

Místo mobility: Česká republika

Doba trvání: 3 měsíce

Úvazek: 1,0

Termín: nástup 1. Q. 2023 (ideálně leden/únor 2023, s jistou flexibilitou dle dohody)

Popis mobility: Zamýšleným přínosem mobility (přijetí v ČR) je, aby vědecký pracovník ze zahraničí obohatil lidský kapitál stávajícího týmu. Bude konzultovat výzkumné projekty s akademickými pracovníky a doktorandy fakulty a realizovat vlastní projekt, rovněž bude prezentovat svůj výzkum na vědeckých seminářích katedry či fakulty. Výzkumný projekt vědeckého pracovníka může být zaměřen do libovolné oblasti práva.

Výzkumný pracovník ze zahraničí bude v rámci mobility zaměstnán jako výzkumný pracovník na plný úvazek s místem výkonu práce v Praze. Je povinen se aktivně zúčastnit minimálně jedné konference / semináře / workshopu apod. organizovaných Univerzitou Karlovou v průběh mobility.

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Požadavky na uchazeče:

 1. uchazeč musí být post-dokem
  Post-dokem se rozumí výzkumný pracovník do 7 let (k datu zahájení mobility) po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby.1
 2. uchazeč v průběhu posledních 3 let (k datu zahájení mobility) minimálně celé 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5, nebo byl studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí. Občané ČR nejsou vyloučeni.
 3. uchazeč musí prokázat minimálně 2 publikační výstupy v posledních 3 letech2
  Tj. odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“.

Požadované dokumenty:

 1. motivační dopis.
 2. doklady o ukončeném doktorském vzdělání (postačují kopie).
 3. stručný popis výzkumného projektu, na kterém bude uchazeč po dobu mobility pracovat.
 4. profesní životopis (strukturovaný, včetně přehledu publikační činnosti a dosavadní praxe).

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy v anglickém jazyce.
Uchazeči, kteří výše uvedené parametry nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni.

Harmonogram výběrového řízení
Vypsání řízení – 25. října 2022
Uzávěrka přihlášek – 2. prosince 2022
Ústní část výběrového řízení – 12. – 16. prosince 2022
Oznámení výsledku – do 6. ledna 2023
Datum nástupu – 1. Q. /2023

Způsob hodnocení:
Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob jmenovaná děkanem fakulty. Komise provede užší výběr uchazečů o pozici, kteří budou pozváni na pohovor. V případě zahraničních uchazečů proběhne pohovor přes Zoom či obdobnou online platformu.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:
Kritérium 1: Kvalita navrženého výzkumného projektu.
Kritérium 2: Počet a kvalita odborných publikací
Kritérium 3: Přínos pro přijímající pracoviště.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; pořadí uchazečů a zdůvodnění pořadí.

Uchazeči předloží přihlášku elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poslední termín pro přijetí přihlášek, včetně požadovaných dokumentů: 2. prosince 2022 do 24.00 hodin.

1, 2 Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby. Podmínky dle OR 23/2021.