Jaké jsou současné i budoucí otázky evropské integrace? Věnuje se jim konference

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava pravidelně organizuje mezinárodní vědeckou konferenci International Conference on European Integration (ICEI). Jejím cílem je otevřít prostor pro vědeckou diskuzi nad současnými i budoucími otázkami evropské integrace.

Vědci se tak na šestém ročníku konference, která se konala v polovině května, zabývali například příležitostmi a hrozbami z oblastí hospodářské a měnové unie, soudržnosti a konkurenceschopnosti EU, jejích vnějších vztahů a bezpečnosti, mezinárodní ekonomické integrace a globalizace, a také kvantitativním přístupem k problematice EU. Přinášíme rozhovor s hlavní organizátorkou Michaelou Staníčkovou. 

Ekonomická fakulta VŠB-TUO v druhé polovině května uspořádala 6. ročník ICEI, mezinárodní vědecké konference o evropské integraci. Jak jej zpětně hodnotíte?
Jsme rádi, že jsme se, po 5. ročníku, který se kvůli globální koronavirové pandemii konal výhradně online, sešli. Letošní ročník se uskutečnil hybridně, lidé mohli přijet do centra Ostravy anebo se připojit z dálky. Cílem naší konference o evropské integraci je především otevřít prostor pro vědeckou diskusi nad současnými i budoucími otázkami evropské integrace v kontextu událostí na světové scéně. Program byl v tomto ohledu splněn na maximum. Oficiální i neformální diskuse a doprovodný společenský program byly skvělou oslavou nejen letošního 6. ročníku, ale i deseti let od prvního ročníku konference, který se konal v roce 2012. 

Jaká byla hlavní témata konference? Řešili jste i covid-19 a válku na Ukrajině?
Oba jednací dny konference měly bohatý obsahový program. Vystoupení i diskuse směřovaly do několika tematických oblastí, souvisejících s evropským integračním procesem a mezinárodními ekonomickými vztahy. Konference tak naplňuje své hlavní poslání. V rámci 6. ročníku to byla nutnost pružně reagovat na nové ekonomické priority, řešili jsme také dopad pandemie a v neposlední řadě válku na Ukrajině. Všechny tyto aspekty mají vliv na život každého člověka, každého Evropana. 

Jakými dalšími tématy jste se zabývali? Podle programu, který jsem viděla, jste měli oba dny poměrně nabité.
Do konference jsme samozřejmě zakomponovali spoustu aktuálních témat z mnoha oblastí, například nadcházející české předsednictví v Radě Evropské unie, kterého se Česko ujme již podruhé. V této záležitosti na ICEI vystoupil zástupce Úřadu vlády ČR, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech, JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D., s přednáškou na téma Czech Presidency of the Council of the EU in 2022: Preparations and behind the Scenes, kde uvedl, že i přes dlouhodobé a důkladné přípravy bylo nutné se přizpůsobit aktuálnímu dění s ohledem na vývoj událostí na Ukrajině. Došlo ke změnám v zaměření hlavních cílů českého předsednictví. 

Přesuňme se k organizaci samotné akce. Jak náročné je konferenci takových rozměrů zorganizovat?
Jsou to nekonečné hodiny organizování, příprav, administrativy, technického zabezpečení, psaní e-mailů, schůzek, networkingu, brainstormingu, telefonování a dalších nezbytných činností. Jedná se například o hledání myšlenkové linky, zahájení propagace, jednání s partnery, jednání v hotelu, s dodavateli, komunikace s účastníky, práce na publikačních výstupech a souvisejícím recenzním řízení, atd., atd., atd. Příprava trvá přibližně rok. 

Konference se účastní nejen čeští, ale i zahraniční vědci. Odkud nejčastěji jezdí?
Konference hostí účastníky převážně ze zemí Evropské unie, hlásí se nám ale i zájemci z USA, Japonska, Gruzie, nebo Turecka. Každý rok máme víc a víc účastníků, konference je odrazem zvýšeného zájmu o aktuální, nejen evropské, ale i mezinárodní, dění, potřeby diskutovat a nalézat řešení současných problémů a výzev ekonomické integrace. Navíc, jiná konference, přímo zaměřená na evropskou integraci jako takovou, neexistuje. 

S kolika účastníky jste tedy před 10 lety začínali, a kolik jich do Ostravy jezdí dnes?
Začínali jsme s cca 30 účastníky a za postupný nárůst účastníků jsme velmi rádi. Celkově bylo na tomto 6. ročníku registrováno 140 účastníků z 11 zemí a konference se fyzicky účastnilo 114 kolegů, především ze sousedních zemí Visegrádské čtyřky, na což měla vliv nejen pandemie, ale i válka na Ukrajině. 

Měli jste mezi řečníky nebo hosty i zaměstnance evropských institucí?
Na uskutečnění ICEI 2022 se podílelo mnoho partnerských organizací. Generálním partnerem konference byl Moravskoslezský kraj. Hlavním partnerem konference byla Česká spořitelna, a.s. Konferenčními partnery byli Zastoupení Evropské komise v ČR, Úřad vlády ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Europe Direct a Eurocentrum Ostrava, InnoPro, Amazon a také Svaz průmyslu a dopravy ČR. Odbornou záštitu konferenci poskytli předseda vlády ČR Petr Fiala, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a neposlední řadě rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava Václav Snášel. 

Jak konferenci hodnotili?
Velmi kladně a jednotně. Mise 6. ročníku konference ICEI 2022 byla naplněna,  a potvrdila, jak je důležité spolupracovat, komunikovat, a především mít otevřenou mysl vůči událostem, jež se dějí v našem blízkém či vzdáleném okolí, a jež nás ovlivňují. ICEI 2022 byla legendární a nezbývá nic jiného než se těšit na další ročník. Věříme, že se setkáme osobně v Ostravě.  

Jak jsou do konference zapojeni studenti, ať už bakalářského, navazujícího magisterského či doktorského stupně studia?
Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia naší specializace Mezinárodní ekonomické vztahy jsou na konferenci zváni. Mezi standardní účastníky konference patří rovněž doktorandi. Studenti si mohou rozšířit povědomí o nejen o problematice evropské integrace. Povinné přednášky nebo plenární zasedání konference ale nemají. 

Mohou se zúčastnit i studenti jiných kateder/fakult/univerzit?
Ano, standardními účastníky konference mohou být studenti doktorských studijních programů ať už z Ekonomické fakulty či jiné fakulty VŠB-TUO, či jiné univerzity, a standardně se účastní.

Už znáte termín příštího ročníku?
Ano, opětovně za dva roky se těšíme na již sedmý ročník ICEI, který bude pořádat katedra mezinárodních ekonomických vztahů v tradičním květnovém termínu v roce 2024, a přípravy započnou v blízké době. Na viděnou na konferenci ICEI v roce 2024!