Etická infrastruktura byla jednou z mých priorit, říká emeritní prorektorka UHK

Rok 2022 byl na Univerzitě Hradec Králové (UHK) částečně ve znamení revize a péče o etickou a sociálně bezpečnou infrastrukturu. Došlo k úpravě Etického kodexu UHK a byla ustanovena nová komise, která posuzuje případné porušení tohoto kodexu. Aktivity v této oblasti, které řešila prorektorka pro strategii a rozvoj Pavlína Springerová, korespondují s naplňováním Strategického záměru 2021+ na UHK. 

V roce 2022 jsme na UHK pod Vaším vedením věnovali značnou pozornost, i vzhledem k událostem, které zasáhly další české vysoké školy, revizi etické a sociální bezpečnosti. Jak hlavně a v čem se taková revize projevila?
Určitě to není tak, že události na jiných vysokých školách nás k tomu donutily, ale byl to určitě významný katalyzátor revize, která byla skutečně nutná. Pravdou každopádně je, že hlavním výstupem byla úprava Etického kodexu UHK, na které jsme pracovali už nějakou dobu. Byla to mimojiné součást našeho úsilí k získání prestižní známky kvality HR Excellence in Research (zkráceně HR Award, pozn. red.), kterou uděluje Evropská komise v oblasti péče o lidské zdroje. V roce 2022 došlo tedy ke změně pojetí a struktury tohoto dokumentu a k jeho aktualizaci tak, aby co nejlépe odpovídal současným potřebám a reagoval i na aktuální výzvy. 

Obměnu zaznamenala v souvislosti s kodexem taky Etická komise UHK. Co je jejím úkolem a kdo ji tvoří?
Etická komise UHK byla zřízena rektorem a je nedílnou součástí systému pro zajišťování kvality a dodržování etických standardů na naší univerzitě. Tato komise se zabývá právě případným posouzením případů porušení principů obsažených v Etickém kodexu UHK, a to vždy na základě podaných podnětů. Za tímto účelem byl zřízen speciální email (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. pozn. red.), kam se mohou lidé s jejich podněty obracet. Členové a členky komise jsou nominováni jak z řad zaměstnanců a zaměstnankyň, tak z řad univerzitních studujících vždy napříč našimi součástmi. 

Jaké další kroky byly v oblasti popularizace etické infrastruktury na UHK podniknuty? 
Je fakt, že jsme se snažili, aby etické nastavení UHK nebylo pouze souborem dokumentů, které jsou zveřejněny na úřední desce. V první polovině roku jsme proto uspořádali webinář k etické infrastruktuře a poradenským službám, jehož součástí byl také příspěvek reprezentantek Národního kontaktního centra Gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky k tématu "Sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí v kontextu vysokých škol a výzkumných pracovišť". O tom, jaké nástroje a mechanismy jsou na UHK k dispozici v případě neetického jednání, jsme informovali i naše nové studující prostřednictvím materiálů distribuovaných při nástupu ke studiu. V rámci kvalitativního šetření jsme zjišťovali názory studujících, zaměstnanců a zaměstnankyň vzhledem k vnímání důvěryhodnosti na UHK a možnosti, jak ji ještě zvýšit. Na UHK koncem roku také proběhly první workshopy zaměřené na řešení témat sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě. V neposlední řadě vnikl materiál k nevhodnému diskriminačnímu a genderově podmíněnému jednání, který bude v roce 2023 uveřejněn na webových stránkách UHK. Jeho cílem je podpora institucionálního prostředí, které pomáhá předcházet nevhodnému jednání vůči členům a členkám univerzitní komunity a poskytuje podrobnější informace k možnostem řešení a pomoci pro osoby, které se s nevhodným jednáním setkají. Odpovídající etická infrastruktura byla zkrátka jednou z mých priorit. 

Nejen etika ve smyslu jednání a chování členů a členek akademické obce, ale třeba i etika publikování a výzkumu obecně je teď hodně diskutované téma v kontextu českých vysokých škol. Jsou mechanismy zabraňující plagiátorství, publikování v predátorských časopisech apod. na UHK nastaveny dobře?
Myslím si, že základní infrastrukturu a procesy máme v této oblasti nastavené dobře. To však neznamená, že jsme stoprocentně chráněni a nemůže nastat nějaký nepříjemný případ. Podstatné však je, abychom dokázali adekvátně reagovat a případy řešit, k čemuž slouží mimo jiné právě výše zmíněná komise, resp. kodex. Co se týká predátorských časopisů a nakladatelství, zde je potřeba neutuchat především v informovanosti a osvětě našich akademiků a akademiček, stejně jako našich studujících v doktorských studijních programech, aby naše texty splňovaly nejvyšší parametry kvality. Myslím, že velmi dobrou aktivitou, jež se nám osvědčila, je relativně nový PhD Summit, který na UHK děláme pro začínající doktorandy a doktorandky druhým rokem. Tady se jim snažíme předat příklady z dobré publikační praxe, propojovat je vzájemně mezi sebou s akademiky-profesionály, seznamovat je s projektovým řízením, učit je výzkum popularizovat apod. Základ je zkrátka v předávání dobrých návyků mladým kolegům a kolegyním hned na začátku jejich vědecko-výzkumné kariéry, a v tom nepolevíme. 

Dalším signifikantním dokumentem v této oblasti byl v roce 2022 „dotažený“ Gender Equality Plan. K čemu slouží a co je to za dokument?
Ano, v roce 2022 jsme velmi intenzivně pracovali v rámci Oddělení kvality a strategie UHK na tzv. GEPu, jinými slovy na plánu genderové rovnosti na Univerzitě Hradec Králové. Gender Equality Plan by nás měl kvalitativně posunout ve vnímání a řešení genderové problematiky, v rozvoji oblastí rovných příležitostí a férového pracovního prostředí. Vzniku GEPu předcházela podrobná kvalitativní a kvantitativní analýza, která hodnotí, v jaké kondici se UHK v této oblasti nachází. Zásadní kontext je ten, že instituce disponující tímto plánem mohou být bonifikovány v rámci grantových agentur, což je zásadní souvislost s ohledem na získávání finančních prostředků pro vědecko-výzkumné a rozvojové možnosti. V blízké budoucnosti dokonce nebude možné bez genderového plánu rovnosti usilovat o evropské finance pro univerzity. 

Když spolu vedeme tento rozhovor (listopad 2022 pozn. red.), povolební vyjednávání Vás po komunálních volbách dosadila do pozice primátorky statutárního města Hradec Králové. Existují nějaké kompetence, které jste využívala nebo nabyla v rámci vedení univerzity a jsou aplikovatelné i ve vedení krajského města?
Určitě ano. Pozice děkanky filozofické fakulty a následně i prorektorky naší univerzity vyžadovala řadu manažerských a komunikačních dovedností. To jsou bezpochyby kompetence, které jsou přenositelné a skvěle použitelné i v pozici primátorky. Vždycky jsem se snažila pracovat týmově a férově, i to jsou – podle mého názoru – uplatnitelné přístupy ve vedení města, ze kterých nemám v plánu slevit. Jsem rodilá a hrdá Hradečačka, vedení univerzity a nyní města proto vnímám především jako službu a vše dobré, čeho se mi v rámci těchto dvou institucí dostalo, teď svojí prací vracím.